HAI Computers
  Hlavná stránka  »  Všetko o nákupe   »  Obchodné podmienky
  Mapa webu  
 
  
 

Obchodné podmienky  

Pravidlá, podľa ktorých sa riadime pri predaji cez náš online-obchod

UPOZORNENIE: Vyhradzujeme si právo odmietnuť platbu za tovar kartou. Toto pravidlo musíme uplatnovať v situáciach, keď je naša marža taká nízka, že by poplatok banke (za platbu kartou) prevyšoval náš zisk.

Predávajúci

HAI s.r.o.

Trnavská cesta 82/D

821 02 Bratislava

Zapis. v OR OS Bratislava I, odd.:Sro, vložka č.3733/B

IČO: 31335217
IČ DPH: SK2020317277

Objednávka

objednávkaJednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • predávajúceho - obchodnú firmu, sídlo, IČO predávajúceho (predávajúci = HAI spol. s r.o.)
 • kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO a DIČ kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť; telefón a e-mail kupujúceho.
 • kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu)
 • množstvo požadovaných kusov produktov
 • vybraný spôsob platby
 • požadovaný termín dodania tovaru
 • adresu pre dodanie tovaru

Overenie objednávky

Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

Spôsob platby

 Spôsoby platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky.

Dodanie tovaru

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nižšie uvedených spôsoboch dodania tovaru na území Slovenska. Podmienkou pre dodanie v uvedených termínoch sú
 • overenie objednávky
 • voľné skladové zásoby objednaného tovaru v objednanom množstve na elektronickej objednávke
 • prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho.

Objednaný tovar je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po splnení vyššie uvedenej podmienky pre dodanie tovaru.

Osobný odber v sídle predávajúceho

Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v sídle predávajúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru telefonicky alebo e-mailom podľa údajov na objednávke a to najneskôr do jedného pracovného dňa od splnenia vyššie uvedenej podmienky pre dodanie tovaru.

Obmedzenie hmotnosti

V prípade že hmotnosť jedného z kusov tovaru z objednávky presiahne 50kg, je možný len osobný odber v sídle predávajúceho.

Dopravné

K cene tovaru je účtované dopravné v prípade, že cena nákupu nepresiahne stanovenú medzu. U osobného odberu sa neúčtuje. Tabuľka cien dopravného (bez DPH):

 • na dodaciu adresu bez dobierky: 10 € / balík
 • osobný odber v sídle predávajúceho: 0 €.

Storno poplatky

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 15 € v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 15 € pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
 

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ podľa par. 52, ods.4 Občianského zákonníka, právo od zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením par. 12 odst. 1 zák. č.108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji. Len v prípade, pokiaľ by dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 10 povinný poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne poskytnuté v jeho priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota sedemdňová. 

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú.

Ak sa dodávateľ a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu, alebo zvukovo-obrazového záznamu, alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil. Predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil.

Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo.

Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.
 

Ostatné ujednania

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

 
počítače počítače  
Kontakt 

HAI spol. s r.o.

Trnavská cesta 82/D;
821 02      Bratislava
tel.:  0903445766

predaj: hai@hai.sk

 
počítače
počítače
počítače ESETGP počítače
HAI Computers Redakčný systém PSoIT